Otwarcie sali fokusowej

Według danych Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii w badaniach jakościowych w 2017 roku wzięło udział 100 tys. respondentów – większość z nich to uczestnicy zogniskowanych wywiadów grupowych tzw. fokusów. Metoda ta w naukach społecznych i badaniach rynkowych zagościła na dobre w latach 70-tych XX w. po tym, jak odkryto zjawisko dynamiki grupowej, choć początki tej metody datują się na lata 40-te XX w., kiedy to Robert Merton i Paul Lazarsfeld ją opisali i nazwali … „the focussed interview”. Mimo zwiększającego się znaczenia innych jakościowych metod i technik badawczych, zwłaszcza etnograficznych, fokusy nadal pozostają najczęściej wykorzystywanym sposobem gromadzenia danych jakościowych.

Z początkiem lutego 2019 roku oferta Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych KUL poszerza się o zogniskowane wywiady grupowe realizowane we własnym studio fokusowym zlokalizowanym w kampusie głównym w budynku GG (sale 207 i 207A). Studio fokusowe jest w pełni wyposażone – lustra weneckie umożliwiają dyskretną obserwację przebiegu fokusów, wysokiej klasy sprzęt RTV pozwala na przygotowanie dobrej jakości nagrań audio i video, dodatkowe wyposażenie służy pomocą moderatorom w prowadzeniu grup fokusowych. Dodatkowo zespół badaczy Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych oferuje szeroki wachlarz usług związanych z realizacją grup fokusowych – od przygotowania scenariusza wywiadu i moderowania grup, poprzez transkrypcję, aż do jakościowej analizy danych i opracowywania raportów badawczych.