BADANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW

DLA PRZEDSIEBIORSTW

Oferujemy realizację jakościowych i ilościowych badań rynku. Badania ilościowe dostarczają statystycznej charakterystyki zjawisk rynkowych (np. zachowania nabywcze konsumentów, postawy konsumentów wobec marek, ich styl życia, ulubione marki itp.). Stosowanie zaawansowanych technik analizy danych pozwala na odkrywanie związków dwu- i wielozmiennowych pomiędzy tymi zjawiskami rynkowymi a ich psychologicznymi, społecznymi, demograficznymi i kulturowymi uwarunkowaniami. Realizowane na statystycznie reprezentatywnych próbach badawczych przy użyciu wystandaryzowanych narzędzi badawczych pozwalają na uogólnianie uzyskanych wyników na całą grupę docelową danej kategorii produktowej/ marki.

Badania jakościowe pozwalają na uzyskanie pogłębionej wiedzy o konsumencie. Wyjaśniają naturę zjawisk rynkowych, odkrywając rzeczywiste potrzeby konsumentów, które często przez nich samych są nieuświadamiane lub ukrywane. Pokazują pełną różnorodność postaw konsumentów wobec danej kategorii produktowej/ marki. Dostarczają wiedzy o specyfice „języka” konsumentów, którym posługują się w odniesieniu do danej kategorii produktowej/ marki. Dostarczają hipotezy badawcze, które mogą zostać następnie sprawdzone w badaniach ilościowych. Realizowane po badaniach ilościowych pozwalają lepiej zrozumieć uzyskane wyniki. Badania ilościowe i jakościowe wzajemnie się uzupełniają. W związku z tym szczególnie rekomendujemy stosowanie triangulacji ilościowych i jakościowych metod badawczych.